„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” предоставя на своите клиенти цялостно консултиране на процеса по наемане и управление на служителите и работниците на фирмата. Консултираме управлението на трудово-правните отношения, договорите за временна заетост, лизинга на персонал.

Предоставяме цялостно консултиране по отношение разпоредбите на трудово-правното законодателство, режимите за сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите, разрешаването на трудово-правни спорове.

Помагаме на фирмите, наши клиенти, при вземането на решения относно изграждането на стимулираща работна среда в компаниите и съобразяването ѝ с изискванията на законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Подпомагаме компаниите при изработването на стратегии относно наемането на персонал, създаването на вътрешни правила за трудов ред и дисциплина, изработването на длъжностни характеристики.

Консултираме работодателите относно задълженията във връзка с разпоредбите на осигурителното законодателство, като помагаме за решаването на проблеми свързани с въпросите за социалното и здравно осигуряване на работниците и служителите. Помагаме за изясняването на въпроси свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт и допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване.Съдействаме за разрешаването на правни казуси по въпросите на придобиването на право на пенсия от страна на служителите и работниците в компаниите.

Съдействаме на нашите клиенти в процеса на комуникация с Националния осигурителен институт и другите държавни органи в областта на социалното и здравно осигуряване.