Юристите на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” познават изключително добре разнообразните проблеми, които страните срещат в процедурите за получаване на патенти, при регистрацията на марки, географски означения, полезни модели и промишлени дизайни. Съдействаме на нашите клиенти в цялостния процес по упражняване на техните права в областта на интелектуалната собственост, в това число и на авторското право и сродните му права. Защитаваме правата на клиентите ни при създаването на произведения на литературата, изкуството и науката.

Съдействаме за сключването на всички видове сделки с интелектуална собствености учредяването на различните обезпечения върху обектите на интелектуална собственост. Изготвяме всички видове лицензионни договори и консултираме по въпросите свързани с тяхното законосъобразно сключване, изпълнение и прекратяване.

Юристите на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” консултират по проблеми свързани с неправомерното използване на правата на интелектуална собственост, за съществуващите законови възможности за защита на нарушените права, като съдействат за разрешаването на възникналите спорове.

Съдействаме при избора на представители по индустриална собственост и при представителството на нашите клиенти в разнообразните процедури осъществявани пред Патентното ведомство на Р България.