„Лега Консултинг” предлага разнообразни услуги в областта на търговското право.Сред областите на корпоративното право, в които предоставяме съдействие на нашите клиенти са:

 • Учредяване и управление на търговски дружества
 • Извършване на промени в търговската регистрация
 • Назначаване и смяна на управителните органи на търговски дружества
 • Ликвидация, преобразуване и несъстоятелност
 • Разрешване на спорове с клиенти, контрагенти и служители
 • Данъчно облагане и данъчно планиране
 • Консултиране по отношение на всички видове търговски договори:
  • Договори за покупко-продажба
  • Банкови сделки
  • Договори за оперативен и финансов лизинг
  • Комисионни договори и договори за посредничество
  • Договори за превоз и спедиция
  • Договори за поръчка
  • Договори за търговски и особени залози
  • Договори свързани с различни видове активи - дялови участия в търговски дружества, ценни книжа, недвижими имоти, търговски предприятия, интелектуална собственост, търговски вземания
  • Инвестиционни сделки и проектно финансиране
 • Абонаментно правно обслужване на търговската дейност


Концепцията ни в областта на търговското право е да бъдем перманентен Ваш партньор, като създадем сигурност относно възможността за получаване на правно-консултантски услуги във всеки един момент на реализирането на Вашия бизнес. Нашето желание е клиентите ни да имат разбирането, че във всеки един момент от осъществяване на дейността си могат да разчитат на навременена и компетентентна правна подкрепа и съдействие. Стремим се да познаваме добре бизнес отрасъла, в който клиентите ни оперират, за да можем да предоставямеадекватни решения за срещаните от дружеството правни проблеми свързани със специфичното законодателство за конкретния бизнес сектор. Познаваме и законодателството касаещо финансовото управление на фирмата.