Данъчно-консултантските услуги на „Лега Консултинг” са насочени към подпомагане на бизнеса за оптимизирането и управлението на данъчните задължения на дружествата.

Осигуряваме цялостно данъчно консултиране на дейността на клиентите ни като анализираме текущите данъчно-правни задължения на дружеството и изготвяме и предлагаме стратегии за тяхното оптимизиране.

Предлагаме данъчно-правни решения при решаването на казуси в областта на корпоративното подоходно облагане, облагането с местни данъци и такси, с данък върху добавената стойност и данъци върху доходите на физическите лица.

Извършваме данъчно планиране при осъществяването на разнообразни инвестиционни проекти и различни видове сделки, в това число: инвестиции в недвижими имоти, ценни книжа, лизингови сделки и проектно финансиране, сделки с дялови участия в търговски дружества и търговски предприятия, интелектуална собственост, търговски вземания.

Консултираме счетоводителите на компаниите, наши клиенти, за съобразяването на дейността на дружествата с разпоредбите на данъчното законодателство на Р България.

Подпомагаме нашите клиенти с данъчна защита при обжалването на ревизионни актове постановени от данъчната администрация.