„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” предлага широк спектър от консултантски услуги в областта на европейското право. Нашите юристи предоставят компетентни правни съвети по отношение на начина, по който специфичните разпоредби на европейското право се прилагат към националната правна рамка. Ние помагаме на нашите клиенти като тълкуваме разпоредбите на европейските Директиви и Регламенти и начина, по който бизнесът на клиентите ни следва да бъде съобразен с техните разпоредби.

Извършваме и разнообразни проучвания по отношение на точния кръг от нормативни актове на Европейския съюз, които се прилагат към определени сектори на икономиката.

Учредителни договори:

  • Договор за Европейски съюз (Договор от Маастрихт)
  • Договор за създаване на Европейската общност, подписан в Рим на 25 март 1957 г.
  • Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия
  • Договор от Амстердам, изменящ договора за Европейския съюз, договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове
  • Договор от Ница, изменящ договора за Европейския съюз, договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове
  • Договор от Лисабон за изменение на договора за Европейския съюз и на договора за създаване на Европейската общност