„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“ предлага консултантски услуги свързани с процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както за изпълнители, така и за възложители на обществени поръчки. Създаването на експертиза в областта на обществените поръчки е една от тесните специализации на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“.

Подпомагаме участниците, кандидатите и изпълнителите на обществени поръчки чрез:

 • Консултиране за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки в България – открита процедура, ограничена процедура, процедури на договаряне. Рамкови споразумения. Обществени поръчки възлагани чрез публично състезание, прако договаряне, събиране на оферти с обяви и директни покани
 • Консултиране относно спецификите при участието в отделните видове процедури
 • Консултиране за изискванията към кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки
 • Консултиране за изискванията към офертите и често допусканите грешки при изготвянето и представянето на офертите
 • Договори за обществени поръчки – консултиране за изискванията при сключването на договорите, правилата за изпълнение, възможностите за изменение и прекратяване на договорите и последствията при неизпълнение
 • Консултиране за реда за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки


Сред услугите ни насочени към възложителите на обществени поръчки са:

 • Структуриране на цикъла на управление на обществените поръчки и основните му етапи
 • Изготвяне на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
 • Управление на процесите по планиране, подготовка, възлагане, изпълнение и отчитане на обществените поръчки
 • Консултиране за правилата и видовете предварителен и последващ контрол върху обществените поръчки
 • Цялосто консултиране при подготовката и провеждането на всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки
 • Отстраняване на допускани нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
 • Консултиране за добри практики при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
 • Консултиране за спецификите при възлагане на обществени поръчки финансирани изцяло или частично от фондовете на Европейския съюз
 • Договори за обществени поръчки – изготвяне на проекти, консултиране за изискванията при сключването и изпълнението на договорите, възможностите и реда за изменение и прекратяване на договорите, последиците при неизпълнение


„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“
е организатор на експертните Национални Семинари 'ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ'. На Семинарите разглеждаме всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки в България, с особен акцент върху практическото приложение на текущите промени в нормативната уредба на обществените поръчки.

За актуални Семинари 'ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ', моля посетете Секция 'Обучения'.