„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” предоставя цялостно правно обслужване на сделките с недвижими имоти и консултира подготовката, започването и осъществяването на строителния процес. Правната експертиза в областта на недвижимите имоти и строителството е една от тесните специализации на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”. Юристите на кантората познават изключително добре релевантното законодателство и имат множество публикации в специализирания печат.

Услугите, които предоставяме при извършването на сделките с недвижими имоти влючват:

 • Анализ на правното състояние на недвижимия имот (Real Estate Legal Due Diligence)
 • Данъчно планиране и структуриране на сделката
 • Правно структуриране на сделката
 • Правно съдействие при провеждането на преговори
 • Правно съдействие при осигуряването на финансиране
 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията по сделката
 • Правно консултиране по предварителния договор за покупко-продажба
 • Правно консултиране при учредяване на право на строеж и други ограничени вещни права
 • Правни съвети във връзка с всички документи необходими за успешното приключване на сделката
 • Изготвяне на проекта за нотариалния акт и свързаното с това правно консултиране
 • Правна помощ и съвети при осъществяването на необходимите процедури след извършването на нотариалния акт (процедури пред Агенцията по вписванията, НАП и други държавни и общински органи)


„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”
разполага с юристи, притежаващи задълбочена експертиза в областта на строителния процес. Предоставяме на строителни фирми, инвеститори и проектанти следните услуги:

 • Цялостни правни консултации в областите на градоустройственото планиране и инвестиционно проектиране
 • Правна помощ във връзка с всички необходими документи и процедури по одобряване на инвестиционния проект от компетентните органи
 • Правно съдействие при получаването на разрешение за строеж
 • Консултиране по отношение на различните етапи на строителния процес
 • Изготвяне/преглеждане на всички договори между инвеститора и другите участници в строителния процес - проектанта, строителя, консултанта, техническия ръководител, доставчика на машини и оборудване
 • Съдействие при разрешаването на спорове между страните в строителния процес
 • Правни консултации във връзка със законосъобразното съставяне на актовете и протоколите в строителния процес
 • Правна помощ при получаването на разрешение за ползване и осъществяването на процедурите по въвеждането на строителния обект в експлоатация
 • Консултиране за възможностите за осъществяване на енергоефективни дейности и въвеждането на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници