„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” съдейства за разрешаването на широк спектър от проблеми в областта на гражданското право. Консултираме нашите клиенти по въпросите свързани със семейноправни отношения, наследствени взаимоотношения и въпроси свързани с авторското право и сродните му права.

Изготвяме разнообразни граждански договори и консултираме по въпросите свързани с тяхното законосъобразно сключване, изпълнение и прекратяване.Съдействаме за изясняването на въпроси свързани с недействителността на гражданските договори.

Консултираме по въпроси свързани с представителството в областта на гражданското право и съответните упълномощителни сделки.

Нашите юристи съдействат за разрешаването на спорове свързани с нарушаване на правото на защита на личните данни и правото на защита от дискриминация. Консултираме нашите клиенти по въпросите свързани с медиацията и останалите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Подпомагаме клиентите си за получаването на достъп до обществена информация от различни държавни органи и за разрешаването на спорове свързани с неправомерни действия или бездействия от страна на държавната администрация.

„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” предлага и правни услуги във връзка с учредяването на кооперации и юридически лица с нестопанска цел, като консултираме и по въпросите свързани с управлението и прекратяването им.