Предоставянето на правни услуги в областта на финансовото и банково право е една от специализациите на „Лега Консултинг”.Предоставяме широк обхват от правни услуги на банки и финансови институции, като консултираме както във връзка с договорно-правни отношения, така и относно регулаторните изисквания в банковия и финансов сектор.

Извършваме консултации по отношение на различни кредитни продукти, финансов лизинг, обезпечения, особени залози, факторинг, договори за финансово обезпечение, платежни услуги и платежни системи.Съветваме клиентите си по процедурите администрирани от Българската народна банка, като разполагаме с юристи притежаващи опит като служители на БНБ. Подпомагаме клиентите на кантората при извършването на различни инвестиционни сделки и привличането на финансиране за тях.

„Лега Консултинг” консултира юридически и физически лица при структурирането и извършването на сделки с дялови участия в търговски дружества, с ценни книжа, недвижими имоти, търговски предприятия, нематериални активи (интелектуална собственост), непарични вноски в капитала на търговски дружества, сделки с вземания.

Предоставяме консултации и по отношение на сделки с финансови инструментифючърси, опции, инструменти на паричния пазар, дялове в схеми за колективно инвестиране.