„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” консултира своите клиенти по широка гама от въпроси в областта на облигационното право, сред които:

  • Въпроси свързани със законосъобразното сключване, изпълнение и прекратяване на различни видове договори
  • Последствията от неизпълнението на договорите и законови възможности за защита на нарушени права
  • Решаване на проблеми свързани с недействителността на договори
  • Разваляне на договори
  • Прехвърляне на вземания и задължения
  • Учредяване на различни видове обезпечения: залози, поръчителства и ипотеки
  • Изготвяне на различни видове договори: за покупко-продажба, поръчка, изработка, наем, заем, дарение, договори свързани с авторски права, предварителни договори и др.


Целта ни е да служим като доверен партньор на нашите клиенти, като им съдействаме за пълна защита на техните права и интереси. При консултирането и изготвянето на различните видове договори съветваме за различните особености и капани при сключването и изпълнението на договорите.

Съдействаме за разрешаването на разнообразни облигационноправни спорове, в това число и на потребителски спорове. Съдействаме за сключването на договори при общи условия.