АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО - 15 ноември 2018 г., гр. София

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговското право.

В първите два панела ще бъде разгледаната темата за търговските сделки.


Акцент ще бъде поставен върху неправомерните клаузи в потребителските договори. В тази връзка ще бъде направен детайлен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по тълкуване на Директива 93/13 за неравноправните клаузи в потребителските договори. 

Ще бъде дискутиран обхватът на Директивата, внимание също така ще бъде обърнато както на преценката за неравноправен характер на клаузите в потребителските договор, така и на служебна преценка на националния съд за неравноправен характер на клаузите в потребителските договори.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО - 15 ноември 2018 г., гр. София

Преглед ще бъде направен и на практиката на Върховния касационен съд, практиката по Закона за защита на потребителите по персоналния обхват на потребителската защита при неравноправни клаузи в потребителските договори, практика по Закона за защита на потребителите по преценка за неравноправен характер на клаузи в потребителските договори и практиката по процесуалните въпроси.

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на особените залози. Основен акцент ще бъде поставен върху проблемите по прилагане на ЗОС в светлината на Тълкувателно дело № 1/2015 г. В рамките на семинара особено внимание ще бъде обърнато и на производството по несъстоятелност. Сред конкретните теми в тази област ще бъдат неплатежоспособността и свръхзадължеността на търговеца. В тази връзка детайлно ще бъде разгледана пред участниците практиката по чл.290 ГПК на ВКС за определяне на начална дата на неплатежоспособност.


Лектори на семинара ще бъдат:

- ТОТКА КАЛЧЕВА - Съдия във Върховния касационен съд

- Адвокат ВАЛЯ ГИГОВА – Член на Висшия адвокатски съвет

- КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:
При регистрация до 25 октомври - 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 25 октомври - 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 10 ноември 2018 г.

Документи за сваляне

Програма-Търговско право-15.11.18