ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 22 октомври 2018 г., гр. София

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Народното събрание на 4 октомври.

Основната цел на промените е осигуряването на условия за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

Голяма част от промените са свързани с въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

Със ЗИД на ЗОП се въвеждат съществени изменения в изключенията от приложното поле на закона, стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, реда за връчване на решения от страна на възложителя, изменения в начина за определяне на сроковете за получаване на оферти, промени в техниките и инструментите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, промени в основанията за отстраняване на кандидати и участници от процедурата, значителни промени в реда за осъществяване на контрола по ЗОП, промени в административнонаказателните разпоредби.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 22 октомври 2018 г., гр. София

Сред останалите промени в Закона за обществените поръчки са:

- Отпадане на възможността в РОП да се публикува информация, преди публикуването ѝ в ОВ на ЕС

- Задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача и договорите за подизпълнение

- Създаване на възможност за повторно използване на представен в предходна процедура е-ЕЕДОП

- Промени в правилата за провеждане на електронен търг

- Въвеждане на възможност за електронни разплащания

- Прецизиране на разпоредбите свързани с упълномощаването, определянето на прогнозната стойност и прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП

- Въвеждане на възможност да се използва опитът на трето лице, като ресурс с нематериален характер

- Промени в условията и реда за вклюване или замяна на подизпълнители

- Промени във връзка с правилата за изменение на условията по процедурата

- Промени в правилата за възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица


Лектори на семинара са:

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки


Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 18 октомври 2018 г.