НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ЗА ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ-14 май 2018

Семинарът се организира от EXPERT EVENTS и АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван в ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. и вече е в сила!

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар е специализиран за финансови институции и застрахователни компании с цел съобразяване дейността на тези институции с новите разпоредби на закона.

НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ЗА ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ-14 май 2018

Лектори на семинара са топ експерти по ЗМИП:

ТРИФОН ТРИФОНОВ – директор на дирекция в Комисията по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, бивш ръководител на аналитичното звено в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

ДИАНА КАМЕНОВА – директор на дирекция 'Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в Първа инвестиционна банка

ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел 'Вътрешен контрол' в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица


Актуалност на темата:

Приетият нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в сила от 31.03.2018 г., има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с Четвъртата директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности на FATF.

Приемането на новия закон създаде необходимост за всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по прилагането им. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, задължените по закона лица (каквито са и финансовите и застрахователни институции) са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му, както и с вътрешните правила по този член, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Липсата на такъв тип обучения, в които да участва задълженото лице водят до висок финансов и репутационен риск.Неизпълнението на изискванията на закона, се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева и отнемане на лиценза за извършване на съответната дейност.

За подпомагане на задължените по ЗМИП лица и с цел изпълнението на Закона, EXPERT EVENTS и АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и ЛЕГА КОНСУЛТИНГ провеждат специализирани обучения по превенция на изпирането на пари. Специализираните обучения са сертифицирани, като всеки участник в тях получава сертификат за преминато обучение по превенция на изпирането на пари. Обучението се провежда от висококвалифицирани експерти в областта с богат практически опит.

За организаторите:

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.cpcml.alle.bg

АЛСАС ООД е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.alsas.alle.bg

EXPERT EVENTS е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти! www.expertevents.bg

„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори.


Семинарът е насочен към всички представители на финансови и застрахователни институции, работещи в сферата на мерките срещу изпиране на пари!

Такси за участие в семинара:

235 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение по превенция на изпирането на пари!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 9 май 2018 г.