НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ - 19 март 2018 г.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари се приема на база изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Предвид множеството и съществени промени,които се предвижда да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов ЗМИП, който изцяло да отмени настоящия.

Предвижда се със закона да се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ - 19 март 2018 г.

Както и в сега действащия ЗМИП е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари” по смисъла на закона и са изброени категориите задължени по закона лица.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона.

Развита е и уредбата на контрола върху дейността на задължените лица и обмена на информация.Редът за прилагането на мерките срещу изпирането на пари е предвидено да бъде доразвит в Правилник за прилагане на ЗМИП.Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

- Банки и финансови институции

- Застрахователни дружества

- Лизингови дружества

- Инвестиционни посредници и управляващи дружества

- Пенсионноосигурителни дружества

- Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

- Нотариуси

- Правни консултанти

- Частни съдебни изпълнители

- Брокери на недвижими имоти

- Търговци на едро

- Възложители на обществени поръчки

- ЮЛ с нестопанска цел


Лектори на семинара са:

- ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ – Адвокат в СиЕмЕс София

- ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат, Международен Правен Център-ILAC


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 15 февруари - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 15 февруари - 220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 14 март 2018 г.