“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 21 и 22 май 2018 г.

Националният семинар 'ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ' се организира от “EXPERT EVENTS” и правна кантора 'ЛЕГА КОНСУЛТИНГ'.

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. 

Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 21 и 22 май 2018 г.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. В този смисъл ще бъдат разгледани: правилата за обмен на информация чрез електронни средства, комплексното административно обслужване и служебния обмен на данни, изискванията към използваните от възложителите инструменти и устройства за достъпност, оперативна съвместимост и недискриминационност, Електронните платформи за централизирано възлагане на обществени поръчки.

Семинарът е интерактивен, със значително включване на участниците в лекционния процес и отговаряне на множеството поставени въпроси.


Сред конкретните теми на семинара са:

- Практическите проблеми при провеждането на откритата процедура

- Правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката

- Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

- Практическите аспекти при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

- Правилата за законосъобразно провеждане на процедурите по договаряне

- Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

- Основанията за отстраняване на кандидатите и участниците от процедурата

- Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

- Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки

- Правната уредба на договорите за обществени поръчки

- Изискванията към съдържанието на заявленията за участие и офертите

- Правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път

- Динамичните системи за покупки, Електронния търг, Електронните каталози

- Мерките за защита на личните данни, съгласно новия Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR

- Практическите моменти на процедурите по обжалване

- Константната практиката на КЗК и ВАС по обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки


Лектори на Националния Семинар са:

- ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА - държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията

- ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

- ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ

- Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Специалист електронен обмен на данни и електронни обществени поръчки, Главен експертен сътрудник в Комисия по правни въпроси на Народното събрание


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 2 май - 215 лв. за един участник и 185 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 2 май - 265 лв. за един участник и 225 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


Срокът за регистрация за участие в Националния Семинар е до 17 май 2018 г.