ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 28 февруари 2018 г.

Семинарът се организира от ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS и ще се проведе в гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”.

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.


Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 28 февруари 2018 г.

Участието в семинара способства за по-доброто познаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, минимизиране на рисковете при участие в процедурите и придобиването на по-голяма ефективност за печелене и успешно изпълнение на договорите за обществени поръчки.


След завършването на семинара участниците ще са в състояние да:

- Познават и разбират различните видове процедури за възлагане на обществени поръчки

- Използват възможностите за промяна на условията по процедурата и получаване на допълнителна информация

- Владеят правилните начини за подготовка и подаване на заявленията за участие и офертите

- Избягват често допусканите грешки при подготовката на офертите

- Познават основанията за отстраняване от участие в процедурите

- Знаят как да отговарят на поставените от възложителя условия за участие и критерии за подбор

- Елиминират риска от отстраняване от процедурите

- Искат изменения на сключените договори за обществени поръчки

- Обжалват ефективно процедурите за възлагане на обществени поръчки


Такси за участие в семинара:

220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


Срокът за регистрация в семинара е до 22 февруари 2018 г.