Национален Семинар: ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 6 и 7 ноември 2017 г.

Уважаеми възложители, изпълнители и консултанти на обществени поръчки,

Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ със съдействието на EXPERT EVENTS има удоволствието да Ви покани на Национален Семинар на тема: “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” - 6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Семинарът е интерактивен, със значително въвличане на участниците в лекционния процес и отговаряне на множеството поставени въпроси. 

Национален Семинар: ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 6 и 7 ноември 2017 г.

Сред конкретните теми на семинара са:

- Практическите проблеми при провеждането на откритата процедура

- Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

- Практическите аспекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

- Законосъобразно провеждане на процедурите по договаряне

- Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

- Основанията за отстраняване на кандидатите и участниците от процедурата

- Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

- Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки

- Правната уредба на договорите за обществени поръчки

- Изискванията към съдържанието на заявленията за участие и офертите

- Често допусканите грешки при подготовка на офертите

- Проблемите при определяне на критериите за оценка на офертите

- Практическите моменти на процедурите по обжалване


Лектори на Националния Семинар са:

- ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

- ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки


Таксите за участие в семинара са в размер на 295 лева за един участник, 265 лева за участник при двама и 245 лева за участник при трима или повече участници (посочените цени са крайни)

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!


Срокът за регистрация за участие в Националния Семинар е до 1 ноември 2017 г.