Национален Семинар: Практическо приложение на ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 10 и 11 април 2017 г.


Уважаеми възложители, изпълнители и консултанти на обществени поръчки,

LEGA ACADEMY и Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ имат удоволствието да Ви поканят на Национален Семинар на тема: “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” - 10 и 11 април 2017г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

Национален Семинар: Практическо приложение на ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 10 и 11 април 2017 г.

На семинара ще бъдат разгледани ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, сред които:

- Практическите проблеми при провеждането на откритата процедура

- Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

- Практическите аспекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

- Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

- Основанията за отстраняване на кандидатите и участниците от процедурата

- Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

- Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки

- Новата правна уредба на договорите за обществени поръчки

- Изискванията към съдържанието на заявленията за участие и офертите

- Често допусканите грешки при подготовка на офертите

- Проблемите при определяне на критериите за оценка на офертите

- Практическите моменти на процедурите по обжалване

На семинара ще бъдат разгледани и разпоредбите на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ на ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и практическите проблеми свързани с тях.Лектори на Националния Семинар са:

- ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

- ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки


Таксите за участие в семинара са в размер на 318 лева за един участник, 294 лева за участник при двама и 276 лева за участник при трима или повече участници (посочените цени включват ДДС).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!

За заплатени такси за участие до март 2017 г. се ползва 5 % допълнителна отстъпка!


Срокът за регистрация за участие в Националния Семинар е до 6 април 2017 г.